Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ GLOV.CO

obowiązujący od 01.01.2021 roku

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej działającej pod adresem glov.co, w tym określa zasady oraz warunki sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego znajdującego się na Stronie internetowej, a także określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej.

Strona internetowa jest prowadzona przez Sprzedawcę – Phenicoptere sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-791), ul. Chocimska 14a, lok. 101, NIP: 7010338017, REGON: 146074531, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416003, e-mail: sklep@phenicoptere.com, tel.: + 48 570 727 003.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących praw Konsumenta, a także praw Przedsiębiorcy-Konsumenta. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta, a w przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie mają przedmiotowe przepisy, z tym że pozostałe postanowienia Regulaminu są nadal ważne i pozostają w mocy.

1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

 a) firma kurierska DPD – wysyłka kurierska za przedpłatą, koszt 9,90 zł

 b) InPost Paczkomaty – wysyłka kurierska, koszt 9,90 zł lub Dostawa za pośrednictwem systemu skrytek pocztowych (Paczkomat), koszt 6,99 zł

 4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie internetowym,  wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.

 5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą         elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument – oznacza Użytkownika będącego osobą fizyczną, zawierającego ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usług elektronicznych, korzystającego z Usług elektronicznych lub zawierającego ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta – oznacza Usługę elektroniczną świadczoną poprzez indywidualny, udostępniony przez Sprzedawcę dla każdego Klienta panel w Sklepie internetowym, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów, śledzić stan realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych, a także przeglądać i edytować swoje dane. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient dokonuje nieodpłatnej Rejestracji.

8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

9. Przedsiębiorca-Konsument – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

11.Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z Usługi elektronicznej Konto Klienta.

12. Sprzedawca – oznacza Phenicoptere spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-791), ul. Chocimska 14a, lok. 101, NIP: 7010338017, REGON: 146074531, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416003, o kapitale zakładowym w wysokości 85.000 złotych; e-mail: sklep@phenicoptere.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu internetowego i Strony internetowej.

13. Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy dostępny na Stronie internetowej.

14. Strona internetowa – dokument HTML udostępniony w internecie przez serwer WWW, dostępny pod adresem glov.co.

15. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji (np. wiadomość e-mailowa).

17. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

18. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

19. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony internetowej.

Definicje, o których mowa w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do Polityki prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.

2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Strony internetowej

 1. Korzystanie ze Strony internetowej (w tym ze Sklepu internetowego) odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin, po wpisaniu do przeglądarki internetowej adresu elektronicznego glov.co
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług elektronicznych, jak również w przypadku zawierania i realizacji umów sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca dokłada starań, aby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły oraz aby korzystanie ze Strony internetowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem najpopularniejszych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy techniczne.
 4. Informacje zawarte na Stronie internetowej oraz w Sklepie internetowym nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług elektronicznych wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 6. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony internetowej lub Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3 Warunki techniczne

 1. Ze Strony internetowej może korzystać każdy Użytkownik posiadający komputer, smartfon, tablet albo inne urządzenie multimedialne tego typu, wyposażone w system operacyjny (Windows, Linux, Mac lub podobny) i połączenie z publiczną siecią Internet oraz posiadający przeglądarkę internetową w wersji co najmniej: Internet Explorer 10, Chrome 20, FireFox 19, Opera 15, Safari 6 lub nowsze, z włączoną obsługą języka Javascript i opcją akceptowania plików „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Sklep internetowy został zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości 320px.
 2. Strona internetowa wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, udostępniane przez Google.
 3. Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików cookies ma na celu m.in. poprawne działanie Strony internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej. Szczegółowe informacje dot. wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.
 4. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego, Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik korzystający z Usługi elektronicznej Konto Klienta, zobowiązany jest do utrzymywania w tajemnicy danych pozwalających na logowanie oraz ponosi odpowiedzialność za działania wykonywane w Sklepie internetowym po zalogowaniu. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do:

a) niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o przypadku uzyskania informacji o nieuprawnionym użyciu loginu, Hasła lub Konta Klienta przez osoby trzecie lub zaistnieniu innego podobnego zagrożenia bezpieczeństwa;

b) wylogowania się z Konta Klienta po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego; Użytkownik ponosi odpowiedzialność za kontrolę nad sposobem przechowywania oraz używania loginu i Hasła, a także za kontrolę dostępu oraz użytkowanie założonego Konta Klienta.

 6. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem Konta Klienta następuje poprzez wybór opcji „Wyloguj”.

 7. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zakończyć korzystanie ze Strony internetowej poprzez jej opuszczenie.

4 . Prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy

 1. Sprzedawca jest uprawniony zawiesić funkcjonowanie lub zablokować dostęp do Strony internetowej lub Sklepu internetowego lub ich niektórych funkcji, w szczególności ze względu na czynności konserwacyjne, wymianę sprzętu, modyfikacje oraz z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze Strony internetowej lub Sklepu Internetowego, jeżeli powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 2. Sprzedawca prosi Użytkowników o zawiadomienie Sprzedawcy na adres sklep@phenicoptere.com o nieprawidłowych, niedokładnych, błędnych, obraźliwych, sprzecznych z prawem lub w inny sposób niepożądanych treściach, które Użytkownik zauważył na Stronie internetowej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub takich, które mogą wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:

a) wykorzystywania Strony internetowej w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniających do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną;

b) wykorzystywania Strony internetowej w celu skrzywdzenia osób niepełnoletnich lub dążenia do ich skrzywdzenia;

c) wykorzystywania Strony internetowej w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie innych Użytkowników;

d) wykorzystywania Strony internetowej w celu zamieszczania fałszywych, mylących lub kłamliwych ofert sprzedaży produktów, przedmiotów lub usług, zachęcania innych do przesyłania „łańcuszków” oraz zachęcania ich do wstąpienia do grup opartych na zasadzie piramidy finansowej itp.;

e) wykorzystywania, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, Strony internetowej w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych;

f) wykorzystywania Strony internetowej w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Użytkowników oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną;

g) wykorzystywania Strony internetowej w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody, w tym także podejmowania działań polegających na zbieraniu danych z ekranu komputera (ang. screen scraping) i zbieraniu informacji ze zbiorów danych (database scraping) lub innych działań, których celem jest uzyskanie spisu Użytkowników lub innych danych;

h) wykorzystywania Strony internetowej do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania ze Strony internetowej lub Internetu jako takiego dla innych Użytkowników, w tym także wszelkie praktyki związane z działaniami hakerskimi;

i) wykorzystywania informacji i materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy Sprzedawcy;

j) korzystania ze Strony internetowej w sposób powodujący przeciążanie łącza;

k) korzystania ze Strony internetowej w sposób powodujący naruszenie interesów Sprzedawcy;

l) wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość ze Strony internetowej bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;

m) umieszczania w innych serwisach internetowych oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie informacji oraz materiałów umieszczonych na Stronie internetowej bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Użytkownik, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie jest uprawniony do wykorzystywania Strony internetowej w celu prowadzenia jakiejkolwiek, bezpośredniej lub pośredniej reklamy produktów i usług.

5. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszenia zasad korzystania ze Strony internetowej, określonych w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przez przełamywanie zabezpieczeń Strony internetowej, zamieszczanie na Stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub deprecjonującym działalność Sprzedawcy lub podmiotów trzecich, po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych oraz zablokuje dostęp do Strony internetowej oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług elektronicznych takiemu Użytkownikowi oraz usunie takie treści. O zablokowaniu dostępu do Usługi elektronicznej Konto Klienta, Sprzedawca poinformuje Użytkownika przesyłając wiadomość na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

5. Prawa własności intelektualnej

 1. Strona internetowa (w tym Sklep internetowy) zawiera dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, w tym prawa do nazwy, domeny internetowej, wzorców, formularzy, logotypów (za wyjątkiem materiałów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich), a ich wykorzystanie (z wyłączeniem dozwolonego użytku osobistego), kopiowanie oraz wszelkie formy dystrybucji są zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Prawa autorskie i prawa pokrewne do utworów opublikowanych na Stronie internetowej oraz prawa własności przemysłowej przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym podmiotom i są chronione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane jako przyznanie przyzwolenia, ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, na jakiejkolwiek zasadzie.
 4. W ramach dozwolonego użytku osobistego, Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania Strony internetowej lub jej fragmentów, pod warunkiem wykorzystywania ich wyłącznie dla celów własnych, o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Sprzedawcy, lub innych uprawnionych podmiotów.
 5. Strona internetowa, ani żadna z jej części, w tym zawarte na Stronie internetowej informacje lub materiały nie mogą być wykorzystane w celach komercyjnych, w tym kopiowane, transmitowane, modyfikowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji bądź wykorzystywane w inny sposób bez uprzedniej zgody Sprzedawcy (lub innego podmiotu uprawnionego), wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Jakiekolwiek naruszenie praw własności intelektualnej, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej przez Użytkownika może rodzić odpowiedzialność określoną w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników, nieodpłatnie, co do zasady przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, następujące Usługi elektroniczne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Konto Klienta;

c) Newsletter.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług elektronicznych, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

3. Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z Usługi elektronicznej Formularz kontaktowy udostępnionej na Stronie internetowej, która umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości do Sprzedawcy. Korzystanie z Usługi elektronicznej Formularz kontaktowy jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania wiadomości za pośrednictwem Formularza kontaktowego do Sprzedawcy. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Usługi elektronicznej Formularz kontaktowy zaprzestając korzystania z tej funkcji lub zaprzestając korzystania ze Strony internetowej.

4. Użytkownik może korzystać z Usługi elektronicznej Konto Klienta, która umożliwia używanie dedykowanego panelu udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie internetowej, za pośrednictwem którego Użytkownik może zawierać umowy sprzedaży Towaru, śledzić stan realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych, a także przeglądać i edytować swoje dane. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient dokonuje nieodpłatnej Rejestracji, o której mowa w ust. 5 poniżej.

5) Rejestracja Konta Klienta odbywa się poprzez:

a) wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej, w tym podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych;

b) zapoznanie się oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.

c) przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy poprzez zaznaczenie przycisku kończącego proces Rejestracji.

6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłana informacja o potwierdzeniu Rejestracji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zostaje zawarta (na czas nieokreślony) umowa na świadczenie Usługi elektronicznej Konto Klienta.

7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian danych podanych podczas Rejestracji poprzez ich edycję po zalogowaniu do Konta Klienta.

8. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Konta Klienta poprzez wylogowanie się. Usunięcie Konta Klienta może zostać dokonane poprzez przesłanie do Sprzedawcy na jego adres elektroniczny sklep@phenicoptere.com żądania usunięcia Konta Klienta lub poprzez wybór opcji „Usuń Konto” dostępnej po zalogowaniu do Konta Klienta, przy czym w przypadku e-mailowego zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Usunięcie Konta Klienta powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich zgromadzonych przez Użytkownika danych na przedmiotowym Koncie Klienta.

9. Z Usługi elektronicznej Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który poda swoje imię oraz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej do formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie internetowej, a także złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik niezwłocznie otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

10. Usługa elektroniczna Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości e-mailowej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji. Każdy Newsletter kierowany do Użytkownika zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat” określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z Newslettera.

11.Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem zaznaczenia odpowiedniego pola po zalogowaniu do Konta Klienta.

12. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi elektronicznej Konto Użytkownika przy zachowaniu 14-dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając w tym celu oświadczenie na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail.

13. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie i bez podania przyczyn, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

14. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie Usługi elektronicznej poprzez przesłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, w tym m.in. w sposób, o którym mowa w ust. 8 oraz w ust. 11 powyżej.

15. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych Usług elektronicznych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i innych Usług elektronicznych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w tym w szczególności: przełamywaniem zabezpieczeń Strony internetowej lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i innych Usług elektronicznych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta lub innych Usług elektronicznych. Sprzedawca zawiadamia o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta lub innych Usług elektronicznych na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

16. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych, w tym usunąć Konto Klienta ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

b) powzięcia przez Sprzedawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta Użytkownika jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy,

c) umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

d) wykorzystywania przez Użytkownika Usługi elektronicznej niezgodnie z jej przeznaczeniem,

e) usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta Klienta oraz braku podania nowego aktywnego adresu poczty elektronicznej należącego do Użytkownika,

f) otrzymywania przez Sprzedawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiające dalsze świadczenie Usług elektronicznych.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta Użytkownika w wyniku naruszenia Regulaminu.

18. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@phenicoptere.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi na adres wskazany w reklamacji.

7. Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co do zasady przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “Do koszyka” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie internetowej. Po skompletowaniu całości zamówienia, Klient wybiera przycisk „Zamów” i zostaje przekierowany do tzw. koszyka zakupów. W „koszyku” Klient wskazuje sposób Dostawy, adres Dostawy oraz formę płatności, a następnie składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie internetowej przycisk „Zamawiam i płacę”. W celu złożenia zamówienia konieczne jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptowanie ich postanowień. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną Umową sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia w sposób opisany w ust. 1-2 powyżej stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5. Sprzedawca potwierdza Klientowi warunki zawarcia umowy sprzedaży, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta. Sprzedawca przesyła Klientowi w szczególności informację o potwierdzeniu realizacji zamówienia, numerze zamówienia oraz informację zawierającą potwierdzenie warunków umowy sprzedaży Towaru oraz wskazuje swoje dane rejestrowe.
 6. Sprzedawca informuje Klienta w przesłanym potwierdzeniu złożenia zamówienia lub za pomocą niniejszego Regulaminu o:

a) głównych cechach Towaru oraz sposobie porozumiewania się Sprzedawcy z Konsumentem;

b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;

d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c) powyżej;

e) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za dostarczenie Towaru wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;

f) sposobie i terminie zapłaty;

g) sposobie i terminie dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

h) sposobie i terminie wykonania przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę-Konsumenta prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

i) kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

j) obowiązku Sprzedawcy dostarczenia Towaru bez wad;

k) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;

l) dodatkowych usługach oferowanych przez Sprzedawcę w związku ze złożonym zamówieniem oraz ich szacowanych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

8. Płatności

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym, które zostały podane w kwocie brutto, nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy i innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży Towaru, a o których Użytkownik będzie poinformowany na etapie składania zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);

c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);

d) kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic), obsługiwany przez firmę PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu od PayU sp. z o.o. informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);

e) płatność za pomocą zewnętrznego systemu płatności Blik, obsługiwanego przez firmę PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186 60-166 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta);

f) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie internetowej o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. W przypadku braku zarejestrowania płatności, Sprzedawca wysyła o tym informację do Klienta drogą e-mail. Klient proszony jest o ponowne dokonanie wpłaty na wyznaczony przez Sprzedawcę numer konta bądź wysłanie potwierdzenia na adres e-mail sklep@phenicoptere.com w celu weryfikacji płatności.

5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

9. Dostawa

 1. Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia, chyba że Klient wybrał możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku wyboru Dostawy do paczkomatu, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 3. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu, a w przypadku odmowy, Klient spisuje protokół samodzielnie oraz przesyła go Sprzedawcy (za pośrednictwem wiadomości e-mail).
 5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary lub przesyła ten dokument drogą e-mailową.

10. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar posiada wadę, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Dwóch powyższych zdań nie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany na Towar wolny od wad lub usunięcia wady, jeśli koszt zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższa cenę Towaru.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem (co nie dotyczy Przedsiębiorcy-Konsumenta) koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca (w pozostałych przypadkach koszty dostarczenia Towaru pokrywa Klient nie będący Konsumentem).

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia wydania Towaru, lecz jeżeli Klient jest Konsumentem (co nie dotyczy Przedsiębiorcy-Konsumenta) termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, pod numer telefonu podany na Stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: sklep@phenicoptere.com lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

6. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu stanowiącego podstawę jej złożenia oraz dane Klienta (w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres pocztowy, adres e-mail). Reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Klienta nie będą uwzględniane przez Sprzedawcę. Reklamacja powinna zawierać również zgłoszenie przez Klienta jednego z żądań, o których mowa w ust. 2 powyżej.

7. Sprzedawca jest uprawniony do kontaktu z Klientem, który nadesłał reklamację oraz Klientem, którego takie reklamacje dotyczą w zakresie koniecznym do ustalenia zasadności reklamacji oraz wszczęcia ewentualnego postępowania wyjaśniającego.

8. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

9. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zawiadamia Klienta składającego reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

10. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej Towaru przez Klienta będącego Konsumentem, który zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że zgłoszone przez Konsumenta żądanie uznał za uzasadnione. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta.

11. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, a także Przedsiębiorca-Konsument, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, chyba że przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, bądź zachodzą inne wyłączenia, wskazane w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 2. Konsument, a także Przedsiębiorca-Konsument, składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza na wskazany adres e-mail Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta otrzymanie przedmiotowego oświadczenia.
 3. W razie wykonania prawa odstąpienia, Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o kosztach zwrotu Towaru.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsumenta chyba, że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem bądź lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 

12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Konsumentów. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Przedsiębiorców-Konsumentów, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 2. Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) nie jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru, o którym mowa w § 11 Regulaminu.
 3. W przypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego sposobu płatności.
 4. W przypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo wydłużyć termin realizacji zamówienia każdego z zamówionych Towarów z ważnych przyczyn, na czas niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji zamówienia. W takim wypadku Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, chyba że korzysta z niego Przedsiębiorca-Konsument.
 5. Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) obowiązany jest zbadać przesyłkę dostarczoną przez przewoźnika w chwili jej doręczenia. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie w przedmiocie zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, pod rygorem utraty powoływania się wobec Sprzedawcy w toku postępowania reklamacyjnego na wadę przedmiotu umowy, którą Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta) mógł zauważyć w normalnym toku czynności przy dokonywaniu dostawy przesyłek tego rodzaju. 
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta)  bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży. 
 7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcą (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta)   w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Klienta nie będącego Konsumentem za niewykonanie zobowiązania, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego. 
 8. Sprzedawca nie ponosi wobec Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta)  odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta)   zostają poddane rozstrzygnięciu polskiemu sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta)   za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze Sklepu internetowego.
 11. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wystawienie przez Sprzedawcę i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 12. W przypadku stwierdzenia w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki wad ukrytych, tj. takich, których nie dało się zauważyć w momencie jej odbioru, Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy-Konsumenta)   ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o powyższym fakcie (w formie wiadomości e-mail), pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na te wady w toku postępowania reklamacyjnego.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy umowa zawarta z osobą, która chce skorzystać ze statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, w szczególności poprzez weryfikację przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku gdy okaże się, że umowa posiada dla osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, charakter zawodowy, Sprzedawca może odmówić nadania tej osobie statusu Przedsiębiorcy-Konsumenta.

 

13 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń i rozwiązywania sporów

 1. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i rozwiązywania sporów. W tym zakresie możliwe jest m.in.:

a) skorzystanie przez Konsumenta z mediacji; listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych w Polsce;

b) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumenta.

2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsument może poszukiwać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Towaru, Sprzedawca wyraża wolę skorzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym do rozwiązywania ww. sporów jest dla Sprzedawcy Inspekcja Handlowa – Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, adres strony internetowej Podmiotu: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=1

4. Prezes UOKiK prowadzi rejestr podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, który znajdujące się pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

5. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich poprzez platformę ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępny jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą Przedsiębiorcy-Konsumenta.

 

14. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Klientów Sklepu internetowego, jest Sprzedawca.
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały opisane w Polityce prywatności opublikowanej na Stronie internetowej.

 

15 Postanowienia końcowe

  1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.
  2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, w tym do sporów powstałych w związku z umowami zawartymi na jego podstawie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o powszechnie obowiązujących przepisach prawa, to uważa się za takowe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  3. W przypadku, gdy przepisy których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca zwykłego pobytu Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, są korzystniejsze dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta niż postanowienia niniejszego Regulaminu, wtedy do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu mają zastosowanie te przepisy, w zakresie, w jakim przyznają Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi korzystniejszą ochronę. W pozostałym zakresie zastosowania mają postanowienia Regulaminu
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania na Stronie internetowej. Sprzedawca poinformuje Użytkownika na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Użytkownik nie akceptując nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się nie korzystać ze Strony internetowej oraz poinformować o tym Sprzedawcę. W takim wypadku umowy o świadczenie Usług elektronicznych na rzecz tego Użytkownika ulegają rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku. Archiwalny regulamin, obowiązujący do umów zawartych do dnia 31.12.2020 roku znajduje się na stronie https://drive.google.com/file/d/11aaTpNiBIhDQcLSgMM-gFMqTtf62iE07/view

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy
przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta)

 

____________________, dnia ____________ roku

(miejscowość, data)

______________________________

(imię i nazwisko)

______________________________

(adres)

______________________________

(adres c.d.)

 

Phenicoptere spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Chocimska 14a lok. 101, 00-791 Warszawa

e-mail: sklep@phenicoptere.com

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Ja, niżej podpisana(y) ____________________________________________, w związku z zawartą umową sprzedaży z dnia ______________________, numer zamówienia ___________________, data odbioru przesyłki _____________________, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

1)_______________________________________________________________________________;

 

2)_______________________________________________________________________________;

 

3)_______________________________________________________________________________;

 

4) ______________________________________________________________________________;

 

5) ______________________________________________________________________________;

 

Przyczyna odstąpienia:______________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

 

_______________________________________*)

 

_____________________________

podpis**)

 

*) wskazanie przyczyny odstąpienia jest nieobowiązkowe

**) jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej