Polityka prywatności i cookies

Niniejszy dokument opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych dotyczących Użytkowników strony internetowej dostępnej pod adresem glov.co,(dalej: „Strona internetowa”).

Właścicielem Strony internetowej oraz administratorem danych osobowych Użytkowników jest Phenicoptere spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres:

Chocimska 14A / 101, 00-791 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000416003, NIP: 7010338017, REGON: 14607453100000, e-mail: contact@phenicoptere.com, tel. + 48 570 727 003.

Dane osobowe Użytkowników Strony internetowej przetwarzane w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” lub „RODO”), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz.1000 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.).

Definicje zawarte w § 1 Regulaminu Strony internetowej stosuje się odpowiednio do niniejszej Polityki prywatności.

Dane Osobowe Użytkowników

 1. Administrator może przetwarzać informacje (w tym dane osobowe) dotyczące Użytkownika, takie jak:
 • Dane identyfikacyjne nadesłane przez Użytkownika. W przypadku korzystania z Usług Elektronicznych: Konto Użytkownika oraz Formularz kontaktowy Administrator wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego wymagane jest wskazanie: imienia
  i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail i adresu dostawy Towaru. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Newsletter wymaga wskazania imienia oraz adresu e-mail.
 • Logi serwera sieciowego. Administrator automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego
  w przypadku odwiedzenia Strony internetowej przez Użytkownika za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest Strona internetowa (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP Użytkownika, data i miejsce odwiedzenia Strony internetowej, witryna internetowa, z której Użytkownik wszedł do Sklepu internetowego, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego Użytkownika.
 • Adresy IP. Administrator może gromadzić informacje o adresie IP Użytkownika. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego oraz dla celów technicznych.

2. Administrator nie zbiera i nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych, oraz nie przetwarza danych dotyczących stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności.

3. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem Strony internetowej lub niniejszą Polityką prywatności, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz ochrony swoich praw i roszczeń.

4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych
z funkcjonowaniem Strony internetowej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.

Cele Przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

 1. przy zakładaniu Konta Użytkownika i korzystania z Konta Użytkownika – w celu realizacji usługi Konto Użytkownika świadczonej drogą elektroniczną;
 2. przy korzystaniu z Formularza kontaktowego – w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przesłane za pomocą Formularza kontaktowego;
 3. przy zapisaniu się do Newslettera – w celu realizacji Usługi Elektronicznej Newsletter (przesyłania informacji handlowych o produktach, usługach i akcjach promocyjnych Administratora);
 4. przy zakupie Towaru – w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Towaru zakupionego
  w Sklepie internetowym (w tym w celach związanych z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy).

Podstawy Prawne Przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązującą podstawę prawną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora jest przesłanka niezbędności w celu wykonania umowy sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. W przypadku Usługi Elektronicznej Newsletter, podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na przykład gdy o udostępnienie danych osobowych zwraca się uprawniony organ państwowy.

Obowiązek Podania Danych

Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić Administratorowi realizację usług na rzecz Użytkowników, w szczególności zawarcie i realizację umowy sprzedaży Towarów, świadczenie usługi Konto Użytkownika, udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Formularz kontaktowy, czy też przesyłanie informacji handlowych za pomocą Usługi Elektronicznej Newsletter.

Czas Przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży Towaru będą przetwarzane przez czas realizacji umowy. Dane mogą być przechowywane po zakończeniu realizacji umowy sprzedaży, jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (np. dla celów podatkowych lub księgowych, czy też do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z zawartą umową).

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w związku ze skorzystaniem przez Użytkownika

z Formularza Kontaktowego, będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez Formularz Kontaktowy.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w związku z korzystaniem z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika będą przetwarzane do czasu usunięcia konta przez Użytkownika, bądź do czasu zakończenia prowadzenia działalności przez Administratora.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej przez Użytkowników zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, bądź do czasu zakończenia prowadzenia działalności przez Administratora.

Udostępnianie Danych Podmiotom Trzecim

Przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania.

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu wykonania usług świadczonych na rzecz Użytkowników lub realizacji zawartej umowy sprzedaży Towaru. Mogą to być dostawcy zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora, a w przypadku dostawy zamówionych przez Użytkownika Towarów, również podmioty zajmujące się dostawą Towarów. Przy dokonywaniu płatności elektronicznych mogą to być także podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

Administrator przesyła newsletter za pomocą platformy do e-mail marketingu User.com i dane mogą być przetwarzane przez UserEngage Sp. z o.o. z biurem zarejestrowanym w ul. Grzybowska87 w Warszawie (postal code: 00-844), e-mail address:contact@userengage.com.

E-mail marketing: Twoje dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają nas w dostarczaniu komunikatów technicznych (np. o pozostawionym koszyku), marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych, w tym wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach w koszyku. Jednym z takich dostawców jest Cybba Inc. Politykę prywatności Cybba wraz z informacjiami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj

Onsite: Twoje dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają nas w dostosowywaniu treści technicznych, promocyjnych prezentowanych na stronie do Twoich potrzeb, w tym produktów, promocji i ofert. Jednym z takich dostawców jest Cybba Inc. Politykę prywatności Cybba wraz z informacjiami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj

Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania. Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące danych osobowych Użytkowników. Decyzje i działania podejmowane są wyłącznie przez pracowników Administratora.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody, Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli Użytkownik ma podejrzenie, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych i/lub Ustawą o ochronie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych.

W celu dokonania aktualizacji lub sprostowania danych osobowych Użytkownika, Użytkownik przesyła informację e-mail do Administratora lub (w przypadku korzystania z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, bądź zawierania umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego) dokonuje stosownych zmian po zalogowaniu do Konta Użytkownika. W przypadku przesłania wiadomości e-mail, Użytkownik zostanie powiadomiony o uaktualnieniu danych. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji wprowadzonych danych osobowych w przypadku ich zmiany. Zabronione jest podawanie danych osobowych nieprawdziwych lub danych osobowych dotyczących innej osoby.

Pliki Cookies

 1. Definicja: pliki cookies to informacje, które serwisy internetowe przesyłają do przeglądarki internetowej, a które przeglądarka odsyła do serwisu internetowego przy ponownym wejściu do serwisu. Dzięki korzystaniu z plików cookies Użytkownik nie ma obowiązku ponownie wpisywać danych uprzednio wprowadzonych do serwisu internetowego, a urządzenie Użytkownika jest rozpoznawane przez ten serwis internetowy, przez co jego wyświetlanie jest automatycznie dostosowane do indywidualnych potrzeb Użytkownika i wcześniej wybranych ustawień.
 2. Czy pliki cookies to dane osobowe: pliki cookies co do zasady nie są danymi osobowymi, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami
  o Użytkowniku, mogą stanowić dane osobowe. Jednakże takie dane nie są ujawniane przez Administratora osobom nieuprawnionym, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu realizacji określonych usług na rzecz Użytkownika.
 3. Rodzaje plików cookies: Na Stronie internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Wykorzystanie plików cookies: Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji Użytkownika (tj. o adresie IP, z którego łączy się Użytkownik ze Stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP, mogą być przekazywane przez Administratora na rzecz Google oraz na rzecz innych podmiotów trzecich. W szczególności Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu:
 • dopasowania zawartości Strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony internetowej;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Strony internetowej (po zalogowaniu do Konta Użytkownika
  i korzystania ze Sklepu internetowego), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie;
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
  reklamowych, w szczególności sieci Google. Strona internetowa wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google.
 • Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

5.Rezygnacja z plików cookies: Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce. Strona internetowa może jednak nie funkcjonować w sposób prawidłowy bez włączonej obsługi plików cookies.

Zabezpieczenia Danych Osobowych

Miejsce przechowywania danych osobowych Użytkowników jest chronione stosownymi zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi, mającymi na celu odpowiednią ochronę danych udostępnionych Administratorowi przez Użytkownika. Administrator nie ma jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną od chwili ich wysłania przez Użytkownika, do chwili ich dotarcia do Administratora.

Dodatkowo Strona internetowa została wyposażona w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny

i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między Użytkownikiem a serwerem. Podstrony zawierające formularze danych osobowych automatycznie są przełączane na protokół https.

Postanowienia Końcowe

 1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Strony internetowej. Wszelkie niepokojące zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych należy zgłaszać na adres e-mail: contact@phenicoptere.com.
 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: contact@phenicoptere.com.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.