Polityka prywatności i cookies

 

Polityka prywatności i plików cookies

 

Zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszym dokumentem, który opisuje zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z zawarciem umowy, nawiązaniem współpracy, czy też w związku z korzystaniem ze strony internetowej glov.co,(dalej: „Strona internetowa”).

 

Administratorem Twoich danych osobowych (oraz właścicielem Strony internetowej) jest Phenicoptere spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chocimska 14A/101, 00-791 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000416003, NIP: 7010338017, REGON: 146074531, e-mail: contact@phenicoptere.com, tel. + 48 570 727 003.

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

 

Definicje zawarte w § 1 Regulaminu Strony internetowej stosuje się odpowiednio do niniejszej Polityki prywatności.

 

Jakie informacje przetwarzamy?

 1. W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje (w tym dane osobowe) na Twój temat:

 

 • Dane identyfikacyjne: 

 

  • w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy Towaru (każde zamówienie ze Sklepu internetowego jest rejestrowane w naszej bazie wraz z numerem zamówienia, przedmiotem zamówienia, ceną, sposobem i terminem płatności, informacją o uiszczeniu zapłaty),
  • w celu zawarcia i realizacji innego rodzaju umowy: imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres wykonywania działalności gospodarczej, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego,
  • jeśli jesteś osobą kontaktową z ramienia naszego kontrahenta: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu,
  • w przypadku korzystania z Konta Użytkownika lub Formularza kontaktowego: imię i nazwisko, adres e-mail,
  • w przypadku korzystania z Newslettera: imię oraz adres e-mail, przybliżona lokalizacja, klient poczty, z którego korzystasz,
  • w celu komunikacji e-mailowej: imię i nazwisko, adres e-mail,
  • w przypadku korzystania z czatu: w zależności od danych, które nam podasz: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
  • w przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Logi serwera sieciowego: automatycznie gromadzimy logi serwera sieciowego
  w przypadku odwiedzenia przez Ciebie naszej Strony internetowej, za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest Strona internetowa (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP, data i miejsce odwiedzenia Strony internetowej, witryna internetowa, z której odwiedziłeś Stronę internetową, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego.
 • Adresy IP: możemy gromadzić informacje o Twoim adresie IP. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego oraz dla celów technicznych.
 • Dane anonimowe i statystyczne: możemy gromadzić także inne informacje na Twój temat, które nie stanowią danych osobowych i nie pozwalają na Twoją identyfikację, jednak pozwalają nam realizować cele analityczno-statystyczne z wykorzystaniem narzędzi typu Google Analytics i Facebook Pixel; są to informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce, źródła, z którego przechodzisz na Stronę internetową, przeglądanych podstronach i przejściach pomiędzy podstronami, czasie spędzonym na stronie, kliknięciu w linki, przedziale wieku, płci, przybliżonej lokalizacji (dalej: „Inne informacje”).
 1. W przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem Strony internetowej lub niniejszą Polityką prywatności, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności oraz ochrony swoich praw i roszczeń.
 2. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych ujawniających Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych oraz danych dotyczących stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach, w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. przy rejestracji i korzystaniu z Konta Użytkownika – w celu realizacji usługi Konto Użytkownika świadczonej drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przesłanki niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 2. jeśli korzystasz z Formularza kontaktowego, czatu lub komunikujesz się z nami drogą e-mailową – w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przesłanki niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą; nasza korespondencja może zostać zarchiwizowana na potrzeby ustalenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadnionego interesu administratora,
 3. przy zapisaniu się do Newslettera – w celu realizacji Usługi Elektronicznej Newsletter (przesyłania informacji handlowych o naszych produktach, usługach i akcjach promocyjnych) – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; dane, które nie pochodzą od Ciebie, a są zbierane automatycznie przez system, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na uzasadnionym interesie administratora, polegającym na optymalizacji funkcjonowania newslettera;
 4. jeśli obserwujesz nasze social media (Instagram, Facebook) lub wchodzisz w interakcje z publikowanymi treściami – w celu obsługi naszego konta w social media, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. przy zawarciu i realizacji umowy – w celu zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przesłanki niezbędności do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Rozliczenia księgowe i rachunkowe, dokonywane w związku z realizacją umowy, odbywają się na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (wynikającego z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości), o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Twoje dane osobowe mogą być również ewentualnie przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którą jest dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 6. w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług, na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie relacji biznesowych i kontakt w sprawach bieżących, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – o ile jesteś naszym klientem lub jego przedstawicielem. W pozostałych przypadkach, a także w zakresie, w jakim wykorzystujemy w tym celu adres e-mail i numer telefonu – na podstawie uprzednio wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 7. w celach technicznych, aby Strona internetowa wyświetlała się w sposób poprawny, była stabilna i bezpieczna oraz umożliwiała szybkie odnajdywanie informacji, produktów i usług, a także w celu przesyłania Ci informacji związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej (jeśli okaże się to konieczne), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Strony internetowej),
 8. w celach związanych z tworzeniem archiwum na potrzeby ewentualnej obrony lub dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes polegający na ochronie uzasadnionych praw i roszczeń),
 9. w celach związanych z analizą i statystyką, z wykorzystaniem narzędzi typu Google Analytics i Facebook Pixel, w zakresie Innych informacji, na podstawie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na tworzeniu i analizowaniu statystyk związanych z Twoją aktywnością na Stronie internetowej i jej optymalizacją; 
 10. w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu ze Strony internetowej w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub niniejszą Polityką prywatności, możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika również w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika oraz ochrony swoich uzasadnionych praw i roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes polegający na ochronie uzasadnionych praw i roszczeń),
 11. w przypadku, gdy o udostępnienie Twoich danych osobowych zwraca się uprawniony organ państwowy, na podstawie przesłanki konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić nam realizację umowy, świadczenie usługi Konto Użytkownika, udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Formularz kontaktowy lub za pośrednictwem czatu, przesyłanie informacji handlowych za pomocą Newslettera, czy też prowadzenie działań marketingowych.

 

Czas przetwarzania

Twoje dane osobowe, przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy (na przykład sprzedaży Towaru lub umowy o świadczenie usług elektronicznych), będą co do zasady przetwarzane przez czas realizacji umowy. Jednakże dane mogą być przetwarzane po zakończeniu realizacji umowy, jeśli będzie to uzasadnione obowiązującymi przepisami prawa (np. dla celów podatkowych lub księgowych), a w niezbędnym zakresie dane mogą być przetwarzane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń związanych z zawartą umową. Następnie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

 

Jeśli skorzystasz z Formularza Kontaktowego, czatu lub komunikujesz się z nami e-mailowo, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Korespondencja może zostać zarchiwizowana w celu ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń. Możesz zwrócić się do nas o uzyskanie kopii tej korespondencji lub jej usunięcie (chyba, że sprzeciwia się temu nasz nadrzędny interes, np. związany z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami).

 

Jeżeli korzystasz z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia przez Ciebie konta lub wypowiedzenia przez nas umowy o świadczenie tej usługi elektronicznej. Natomiast jeśli jesteś odbiorcą marketingu, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres ich przydatności do realizacji celu, do którego zostały zebrane, a w przypadku gdy postawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej wycofania. Zawsze kiedy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda, przetwarzamy Twoje dane nie dłużej niż do chwili wycofania tej zgody.

 

Udostępnianie Danych Podmiotom Trzecim

Przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się zawsze zgodnie z prawem, na podstawie zawartej umowy, która wskazuje określone przez nas cele przetwarzania.

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy w celu wykonania świadczonych na Twoją rzecz usług lub realizacji zawartej umowy. Mogą to być: dostawcy zewnętrznych systemów wspierających naszą działalność, w tym hostingodawcy, dostawcy usługi chmury obliczeniowej, dostawcy systemu do fakturowania, podmiotu świadczące usługi w zakresie obsługi IT, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe i podatkowe; firmy kurierskie, którym ujawniamy dane niezbędne do dostarczenia Towaru, a także inny podwykonawcy, jeśli zakres naszej współpracy wymaga dostępu do Twoich danych. Przy dokonywaniu płatności elektronicznych mogą to być także podmioty obsługujące płatności elektroniczne. 

 

Nasz Newsletter przesyłamy za pomocą platformy do e-mail marketingu Endrone. Z tego względu, jeśli subskrybujesz nasz Newsletter, Twoje dane mogą być przetwarzane przez Endrone sp. z o.o., adres: ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, e-mail: hello@edrone.me.

 

Jeśli korzystasz z czatu na Stronie internetowej, Twoje dane mogą być przetwarzane przez dostawcę tego narzędzia: UserEngage Sp. z o.o., adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, e-mail: contact@userengage.com

 

E-mail marketing: Twoje dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług, którzy wspierają nas w dostarczaniu komunikatów technicznych (np. o pozostawionym koszyku), marketingowych i o wdrażaniu kampanii promocyjnych, w tym wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach w koszyku. Jednym z takich dostawców jest Cybba Inc. Politykę prywatności Cybba wraz z informacjami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj

 

W związku z korzystaniem z dostawców zewnętrznych, którzy przechowują dane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA, część operacji przetwarzania danych osobowych może wiązać się z ich przekazaniem do państw trzecich. Dostawcy, z których usług korzystamy, zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

 

Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych, mogą zostać przekazane do urzędu skarbowego, w celu realizacji obowiązków podatkowych. Mogą one także zostać udostępnione organom państwowym, uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.

 

Możemy także wymieniać się informacjami z podmiotami trzecimi, które nie stanowią danych osobowych, np. liczba odwiedzin na Stronie internetowej, bądź liczba zamówień danego dnia („Inne informacje”). Takie informacje w żaden sposób nie identyfikują Ciebie jako użytkownika naszej Strony internetowej lecz dostęp do nich mają także dostawcy narzędzi, które je gromadzą)

 

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, profilowanie

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania. Nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Twoich danych osobowych. Decyzje i działania podejmowane są wyłącznie przez naszych pracowników.

 

Korzystamy z narzędzi, które mogą podejmować działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, jednak nie różnicują one Twojej sytuacji w stosunku do innych klientów i nie wpływają na warunki umowy. Narzędzia, o których mowa, oparte są na Innych informacjach (które nie stanowią danych osobowych oraz nie są z nimi zestawiane) i pozwalają nam kierować do Ciebie reklamy personalizowane lub podpowiadać produkty, które mogą Cię zainteresować. Informacje te mogą być wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców, także w państwach trzecich.

 

Twoje prawa

Bez względu na podstawę prawną przetwarzania, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania, a w niektórych sytuacjach również prawo do żądania usunięcia danych lub prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest uprzednio udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Przy czym jeśli zrezygnujesz z Newslettera, możemy nadal przetwarzać Twoje dane w celu obrony roszczeń wynikających z wysyłki Newslettera (w tym na potrzeby wykazania udzielenia zgody), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie przesłanki niezbędności przetwarzania danych w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), bądź jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, posiadasz także prawo do przenoszenia danych.

Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania, w przypadku podejrzenia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

Aktualizacja lub sprostowanie danych

Jeśli chcesz dokonać aktualizacji lub sprostowania Twoich danych osobowych, możesz przesłać informację na nasz adres e-mail lub (w przypadku korzystania z Konta Użytkownika, bądź zawierania umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego) dokonać stosownych zmian po zalogowaniu do Konta Użytkownika. W przypadku przesłania wiadomości e-mail, zostaniesz powiadomiony o uaktualnieniu danych. Prosimy o dokonanie aktualizacji danych osobowych w przypadku ich zmiany. Podawanie danych osobowych nieprawdziwych lub danych osobowych dotyczących innej osoby jest zabronione.

 

Zabezpieczenia Danych Osobowych

Miejsce przechowywania Twoich danych osobowych jest chronione stosownymi zabezpieczeniami fizycznymi, informatycznymi oraz organizacyjnymi, mającymi na celu odpowiednią ochronę Twoich danych. Nie mamy jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną od chwili ich wysłania przez Ciebie, do chwili ich dotarcia do nas. 

 

Dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony. Tylko ci pracownicy, którzy potrzebują dostępu do Twoich danych osobowych w celu wykonania swojej pracy, mogą ten dostęp uzyskać.

 

Dodatkowo Strona internetowa została wyposażona w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób szyfrować dane przesyłane między użytkownikiem a serwerem. Podstrony zawierające formularze danych osobowych automatycznie są przełączane na protokół https.

 

Pliki cookies

 1. Definicja: pliki cookies to informacje, które serwisy internetowe przesyłają do przeglądarki internetowej, a które przeglądarka odsyła do serwisu internetowego przy ponownym wejściu do serwisu. Dzięki korzystaniu z plików cookies nie masz obowiązku ponownie wpisywać danych uprzednio wprowadzonych do serwisu internetowego, a Twoje urządzenie jest rozpoznawane przez ten serwis internetowy, przez co jego wyświetlanie jest automatycznie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i wcześniej wybranych ustawień.
 2. Czy pliki cookies to dane osobowe: pliki cookies co do zasady nie są danymi osobowymi, jednakże niektóre informacje przechowywane w plikach cookies, w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku, mogą stanowić dane osobowe. Jednakże takie dane nie są przez nas ujawniane osobom nieuprawnionym, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu realizacji określonych usług na Twoją rzecz.
 3. Rodzaje plików cookies: Na Stronie internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
 • sesyjne pliki cookies: pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki,
 • stałe persistent cookies: przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
 • niezbędne pliki cookies: niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej; zazwyczaj są używane w odpowiedzi na Twoje działania, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się, wypełnianie formularzy; jeśli zmienisz ustawienia swojej przeglądarki internetowej blokując niezbędne pliki cookies, Strona internetowa nie będzie działała prawidłowo,
 • funkcjonalne pliki cookies: pozwalają na zapamiętanie wyborów dokonanych przez Ciebie na Stronie internetowej i w ten sposób umożliwiają dostosowanie jej do Twoich preferencji,
 • analityczne pliki cookies: umożliwiają nam zmierzenie ilości wizyt na Stronie internetowej oraz ustalenie, skąd użytkownicy docierają na naszą Stronę internetową, a także w jaki sposób z niej korzystają,
 • reklamowe pliki cookies: pozwalają dostosować nasze reklamy publikowane w innych serwisach internetowych do Twoich preferencji oraz zapobiegają pojawianiu się tych samych reklam.
 1. Wykorzystanie plików cookies: Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji użytkownika (tj. o adresie IP, z którego łączy się użytkownik ze Stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Informacje generowane przez pliki cookies, w tym adres IP, mogą być przekazywane na rzecz Google oraz na rzecz innych podmiotów trzecich. W szczególności Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu:
 • dopasowania zawartości Strony internetowej do Twoich indywidualnych preferencji;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu, statystyki stosuje się też do oceny popularności Strony internetowej;
 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu do Konta Użytkownika
  i korzystania ze Sklepu internetowego), dzięki której nie musisz ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
  reklamowych, w szczególności sieci Google; w tym celu wykorzystujemy narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google.
 • podmioty trzecie zamieszczają na Stronie internetowej informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii instalowanych na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp – to nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy; takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.
 1. Rezygnacja z plików cookies: w każdym czasie możesz zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce. Strona internetowa może jednak nie funkcjonować w sposób prawidłowy bez włączonej obsługi plików cookies.

 

Postanowienia końcowe

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Wszelkie niepokojące zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych należy zgłaszać na adres e-mail: contact@phenicoptere.com.
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: contact@phenicoptere.com.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.